GDPR

Information om behandling av personuppgifter vid anslutning till Systembolagets API-portal

Systembolaget Aktiebolag, org.nr 556059-9473 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Systembolaget tillhandahåller tillgång till Systembolagets öppna API:er via Systembolagets API-portal (”API-portalen”). För att få tillgång till API-portalen och Systembolagets öppna API:er behöver du skapa ett användarkonto i enlighet med Användarvillkor för Systembolagets öppna API:er samt anslutning till Systembolagets API-portal (”Användarvillkoren”). De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, e-postadress samt ip-adress.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

För att administrera avtalsförhållandet och tillhandahålla anslutning till API-portalen behandlar vi personuppgifterna namn, e-postadress och ip-adress.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

För kontroll av att användningen av API-portalen och API:erna sker i enlighet med Användarvillkoren behandlar vi samtliga personuppgifter som lämnats i samband med anslutningen och användandet av API-portalen liksom personuppgifter som samlats in vid besök på www.systembolaget.se.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kontrollera att användningen av API-portalen och API:erna inte sker i strid med Användarvillkoren och för att tillvarata Systembolagets immateriella rättigheter. De personuppgifter som behandlas och omfattningen av behandlingen är begränsad och kan inte anses ingripande i den registrerades personliga integritet.

För genomförande av interna analyser och undersökningar i syfte att följa upp och utveckla verksamheten behandlar vi samtliga personuppgifter som lämnats i samband med anslutningen och användandet av API-portalen.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla en kvalitativ tjänst i form av API-portalen. De uppgifter som behandlas och omfattningen av behandlingen är begränsad och kan inte anses som ingripande i den registrerades personliga integritet.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla en kvalitativ tjänst i form av API-portalen. De uppgifter som behandlas och omfattningen av behandlingen är begränsad och kommer huvudsakligen att ske på aggregerad nivå och inte på individnivå. Behandlingen kan därför inte anses som ingripande i den registrerades personliga integritet.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav. Du är dock skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter enligt ansökningen om anslutning till API-portalen. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan inte Systembolaget uppfylla sin del av avtalet om att tillhandahålla API-portalen.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter ifrån dig vid anslutning till API-portalen liksom när ditt konto används för anslutning till API-portalen.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. t.ex. kan vår driftsleverantör komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

  • När du har skapat ett användarkonto sparar vi dina personuppgifter så länge du har ett aktivt användarkonto. Om du inte på tolv (12) månader har loggat in på ditt konto i API-portalen eller på annat sätt varit aktiv i portalen raderas ditt konto i enlighet med Användarvillkoren. Om du begär att ditt konto i API-portalen ska upphöra raderas kontot i samband med hanteringen av din begäran. Samtliga personuppgifter kopplade till användarkontot raderas tre (3) månader efter att kontot har avslutats eller raderats.

  • För det fall vi inte godkänner din ansökan raderas dina personuppgifter i samband med beslutet.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

https://www.systembolaget.se/om-personuppgifter/ kan du läsa mer om hur Systembolaget behandlar personuppgifter i sin verksamhet.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 - 503 300 00 eller e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.