Terms of use

Användarvillkor för Systembolagets öppna API:er samt anslutning till Systembolagets API-portal

1. Allmänt

1.1.

Systembolaget AB (”Systembolaget”) tillhandahåller tillgång till Systembolagets öppna API:er via Systembolagets API-portal (”API-portalen”). För att få tillgång till API-portalen och Systembolagets öppna API:er behöver du skapa ett användarkonto. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar villkoren för anslutning till API-portalen samt hur du får använda Systembolagets öppna API:er.

1.2.

Genom att skapa ett användarkonto, samt därefter genom att logga in i API-portalen och därigenom bereda dig åtkomst till Systembolagets öppna API:er, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Användarvillkoren.

1.3.

Ditt användarkonto och lösenord är personligt och får inte användas av eller överlåtas till annan. Användarkontot raderas automatiskt om ditt användarkonto varit inaktivt, dvs. om du inte använt API:erna, under en sammanhängande period om tolv månader, eller om du särskilt begär att ditt användarkonto ska raderas.

2. Systembolagets immateriella rättigheter

2.1.

Systembolaget är innehavare av flera olika immateriella rättigheter (se Systembolagets allmänna villkor tillgängliga via https://www.systembolaget.se/allmanna-villkor/). Rättigheterna är Systembolagets egendom och Systembolaget har ensamrätt till dem enligt lag.

2.2.

Systembolaget har bl.a. ensamrätt till Systembolagets produktdata, dvs. smakklockor, smakbeskrivningar, artikelnummer, artikelinformation, lagersaldo, produktbilder, bilder på hemsidan etc. samt sammanställningar av dessa uppgifter enligt upphovsrättslagen (”ProduktinProduktinformation”).

2.3.

Systembolaget har dessutom ensamrätt till bl.a. Systembolagets adressdata, dvs. till sina butiksregister, butiksadresser, butikernas öppettider och sammanställningar av dessa uppgifter enligt upphovsrättslagen (”Butiksinformation”).

2.4.

Butiksinformation ingår i Systembolaget öppna API:er som tillgängliggörs via API-portalen, och Systembolaget medger viss begränsad användning av Systembolagets öppna API:er i enlighet med och med de begränsningar som framgår av dessa Användarvillkor.

3. Användning av Systembolagets öppna API:er

3.1.

Du får, för privat eller kommersiellt bruk, i enlighet med de instruktioner och med de begränsningar som framgår av Användarvillkoren, kostnadsfritt bereda dig tillgång till de öppna API:er som Systembolaget vid var tid tillhandahåller via API-portalen (”API:erna”), framställa exemplar av API:erna samt göra API:erna tillgängliga för allmänheten, exempelvis genom att använda API:erna på en webbsida eller inom ramen för en s.k. applikation.

3.2.

Användning av API:erna får inte

(i)

användas på ett sätt eller i ett sammanhang som innebär att det föreligger risk för att det framstår som att Systembolaget är avsändare av, eller på annat sätt kan uppfattas stå bakom, ett marknadsföringsbudskap eller annat budskap eller kommunikation, exempelvis genom

  • att API:erna används på ett sätt där det inte tydligt framgår att samtliga moment vid köp av alkoholdryck (dvs. beställning, betalning, och leverans/utlämning) enbart sker hos Systembolaget, eller
  • att API:erna används för att utforma digitala annonser eller andra marknadsföringsbudskap på ett sätt där det framhävs att en produkt finns hos Systembolaget utan att det tydligt framgår vilket företag som står bakom annonseringen vilket riskerar att ge uppfattningen att det är Systembolaget som står bakom annonseringen;

(ii)

ske på ett sätt som står i strid med känneteckenslagstiftningen, upphovsrättslagstiftningen eller marknadsföringslagstiftningen, exempelvis genom att använda någon av Systembolagets immateriella rättigheter som t.ex. varumärke och företagsnamn på ett sätt som Systembolaget inte godkänt;

(iii)

ske i strid med Systembolagets riktlinjer för länkning (https://www.systembolaget.se/om-lankning/), eller

(iv)

ske på ett sätt som innebär att personer under 20 års ålder uppmanas att konsumera alkohol, som uppmanar till bruk eller missbruk av alkohol eller som annars står i strid med (eller som uppmanar till brott mot) alkohollagstiftningen, andra lagar och föreskrifter, god sed eller Systembolagets uppdrag såsom det presenteras på https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/, exempelvis genom att API:erna används på ett sätt som inte är förenligt med Systembolagets uppdrag eller alkohollagens marknadsföringsregler, eller på ett sätt som är skadligt för Systembolagets ställning som oberoende aktör.

3.3.

Du får endast ansluta till API:erna på sätt som följer av Systembolagets vid var tid tillhandahållna instruktioner, och du har inte rätt att på teknisk väg bereda dig obehörig tillgång till, störa eller avaktivera API:erna. Detta innebär, men är inte begränsat till, att du åtar dig att inte sprida virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:erna eller på den webbplats eller applikation där API:erna tillhandahålls.

3.4.

Systembolaget innehar äganderätten och de immateriella rättigheterna till Systembolagets öppna API:er. Du har således inte rätt att hävda äganderätt till, publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars på annat sätt förfoga över API:ernas källkod eller anropsstruktur.

3.5.

Denna punkt 3 tillsammans med övriga villkor i Användarvillkoren reglerar vilken användning av Systembolagets öppna API:er som är tillåten. Annan användning av är otillåten och kan således utgöra intrång i Systembolagets rättigheter. Systembolaget kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot sådan användning.

3.6.

Systembolaget äger rätt att när som helst, omgående och utan föregående meddelande därom, ensidigt återta eller inskränka medgivandet att använda API:erna enligt Användarvillkoren, som är begränsat till API:erna och API-portalen, och som gäller till dess att annat meddelas.

3.7.

Om du har några frågor om innebörden av tillåten användning och de begränsningar som framgår av Användarvillkoren kan du kontakta oss på kundtjanst@systembolaget.se.

4. Ansvar

4.1.

Systembolagets avsikt är att hålla informationen i API:erna uppdaterad och korrekt, men det innebär inte att Systembolaget garanterar att informationen i API:erna är uppdaterad och korrekt. Systembolaget garanterar inte heller någon viss tillgänglighet för API:erna eller API-portalen. Om du inrättar en verksamhet utifrån innehållet i API:erna och/eller API-portalen gör du det på egen risk och Systembolaget ansvarar inte för eventuella fel i API:erna eller i API-portalen eller för direkt eller indirekt skada som uppstår till följd av användning av API-portalen, API:erna eller information som återfinns däri eller för att Systembolaget ändrar, tar bort eller begränsar tillgången till API-portalen, API:erna eller innehållet däri. Du accepterar således att Systembolaget inte lämnar några utfästelser eller garantier avseende API-portalens och API:ernas kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av Användarvillkoren eller eventuella beskrivningar av API:ernas funktion som Systembolaget på annat sätt tillhandahåller, kan du således inte förvänta dig att API:erna kommer att vara fria från fel, fria från säkerhetsproblem, uppdaterade eller lämpliga datakällor för de produkter eller tjänster du avser att använda dem i.

5. Förändringar av API:erna samt Användarvillkoren

5.1.

Systembolaget äger rätt att från tid till annan uppdatera och ändra API:erna, API:ernas innehåll samt Användarvillkoren. Information om ändringar i API:erna och dess innehåll kommer att publiceras på API-portalen.

5.2.

Ändringar av Användarvillkoren sker genom att Systembolaget publicerar uppdaterade användarvillkor på API-portalen samt genom e-postmeddelande till den e-postadress du angivit i samband med registreringen av ditt användarkonto.

5.3.

Genom att fortsätta använda API:erna och API-portalen efter att en ändring (av Användarvillkoren och/eller API:erna) har genomförts godkänner du därigenom också ändringen. Om du inte godkänner en ändring har du inte längre rätt att använda API-portalen och API:erna och du måste då avbryta din användning av API:erna samt avregistrera ditt användarkonto till API-portalen.

6. Giltighetstid och Uppsägning

6.1.

Användarvillkoren gäller tillsvidare så länge som Systembolaget tillhandahåller API-portalen och API:erna, såvida de inte sägs upp i enlighet med denna punkt 6.

6.2.

Systembolaget äger rätt att säga upp dessa Användarvillkor till omedelbart upphörande samt att stänga av din åtkomst till API:erna, inbegripet att stänga av eller radera ditt användarkonto, om du använder API-portalen och/eller API:erna i strid med Användarvillkoren. Systembolaget äger även rätt att permanent eller tillfälligt sluta tillhandahålla hela eller delar av API:erna eller innehållet däri. Om din rätt att använda API:erna upphör är du skyldig att omedelbart avbryta din anslutning till API:erna.

6.3.

Du kan när som helst säga upp Användarvillkoren genom att avbryta din anslutning till API:erna. Detta sker genom att du avregistrerar ditt användarkonto till API-portalen.

7. Behandling av Personuppgifter

7.1.

För att du ska kunna registrera ett användarkonto samt för att kunna använda API-portalen och API:erna behöver Systembolaget behandla dina personuppgifter. För ytterligare information om hur Systembolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till ”Information om behandling av personuppgifter vid anslutning till Systembolagets API-portal” vilken du finner på följande länk: https://api-portal.systembolaget.se/gdpr

7.2.

Genom att skapa ett användarkonto bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Systembolagets ”Information om behandling av personuppgifter vid anslutning till Systembolagets API-portal”.

8. Tvist

8.1.

Om tvist skulle uppstå mellan dig och Systembolaget ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt.